Ceny topnieją!
Wybierz urządzenie
Wybierz urządzenie
i dobierz pasujące produkty
×
Wybrane urządzenie

Wybrane urządzenie:

Regulamin konkursu

"Wymarzony gadżet, który nie istnieje"

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem  konkursu "Wymarzony gadżet, który nie istnieje" (dalej jako: “Konkurs”) jest Sklep internetowy Światbaterii.pl (dalej jako: “Serwis”), działający pod adresem swiatbaterii.pl i prowadzony przez PAWEŁ OCHYŃSKI CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, BDO: 000011314, NIP: 6793163992, REGON: 36929326900000, KRS: 0000714229, Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości opłacony (dalej jako: “Organizator”).

 2. Niniejszy regulamin (dalej jako: “Regulamin Konkursu”) określa zasady udziału w Konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które uczestnik Konkursu (zwany dalej „Uczestnikiem”) akceptuje w chwili przystąpienia do Konkursu.

§ 2. Warunki Konkursu

 1. Konkurs jest ograniczony czasowo i trwa od 9 listopada 2018 r. godziny 15:00 do 26 listopada 2018 r.  do godziny 23:59. O uczestnictwie w Konkursie decyduje data dostarczenia na serwer Organizatora prawidłowo uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

 2. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające miejsce zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, które odwiedzą Serwis i dokonają prawidłowego zgłoszenia do Konkursu.

 3. Uczestnikiem Konkursu nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Konkursu oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 4. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

 5. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu prowadzone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 9 listopada 2018 r. godziny 15:00 do 26 listopada 2018 r. do godziny  23:59, poprzez stronę internetową o adresie swiatbaterii.pl/urodziny.

§ 3. Zasady konkursu

 1. Przystąpienie do Konkursu następuje przez wysłanie zgłoszenia konkursowego poprzez formularz na stronie internetowej Konkursu.

 2. W celu wzięcia udziału w Konkursie Uczestnik powinien – przy pomocy formularza:

  1. podać imię i nazwisko,

  2. podać adres poczty elektronicznej,

  3. zaakceptować wymagane w Formularzu pola, potwierdzając tym samym: zapoznanie z Regulaminem konkursu, wolę udziału w Konkursie, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych i otrzymywania treści marketingowych (akceptacja Regulaminu, oświadczenie, zapis na newsletter).

  4. przesłać pracę konkursową (dalej jako: “Praca Konkursowa”) w postaci odpowiedzi na zadanie konkursowe: “Wymyśl gadżet elektroniczny swoich marzeń i opisz jakie niesamowite funkcje by posiadał!”

 3. Przystępując do Konkursu Uczestnik akceptuje Regulamin Konkursu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

 4. Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszych prac konkursowych, w ocenie prac będą brane pod uwagę:

  1. zgodność z tematem Konkursu,

  2. kreatywność, poczucie humoru i innowacyjność odpowiedzi,

  3. pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu.

 5. Uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę konkursową, jednak niezależnie od liczby nadesłanych prac, jeden Uczestnik może być Laureatem tylko jednej nagrody.

 6. Praca Konkursowa powinna spełniać następujące warunki:

  1. nie może być antyreklamą (w tym produktów) ani naruszać wizerunku lub dobrego imienia Organizatora,

  2. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne,

  3. nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów innych niż Organizator,

  4. nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych lub prawa do ochrony wizerunku.

 7. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawidłowość i poprawność przekazanych danych. Podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych wskazanych powyżej  lub brak akceptacji wymaganych warunków wymienionych w par. 3 ust. 2 pkt c Regulaminu konkursu, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu.

 8. Praca Konkursowa powinna być oryginalną pracą Uczestnika i nie może naruszać praw żadnej innej osoby. Uczestnik musi być wyłącznym właścicielem praw autorskich do Pracy Konkursowej.

 9. Prace konkursowe można zgłaszać wyłącznie przy pomocy Formularza. Prace złożone w inny sposób (np. media społecznościowe, e-mail) nie będą brały udziału w Konkursie.

 10. Organizator rozpatruje przesłane zgłoszenia konkursowe w następującym porządku:

  1. po wysłaniu zgłoszenia Uczestnik jest przekierowany na stronę z potwierdzeniem przesłania zgłoszenia do udziału w Konkursie, co nie stanowi potwierdzenia zakwalifikowania do udziału w Konkursie,

  2. zgłoszenie poddawane jest weryfikacji przez Organizatora w zakresie zgodności z Regulaminem pod kątem formalnym; w przypadku spełnienia wszystkich wymogów uznaje zgłoszenie za zakwalifikowane do udziału w Konkursie,

  3. zgłoszenia zgodne z Regulaminem, tj. zakwalifikowane do udziału w Konkursie podlegają ocenie merytorycznej - ocenie pracy konkursowej przez czteroosobową Komisję Konkursową składającą się z pracowników Organizatora,

  4. Organizator powiadomi zwycięzców o wygranej w dniu 30 listopada 2018 roku do godziny 23:59 drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu zgłoszeniowym.

 11. Organizator będzie się kontaktować z Uczestnikami i zwycięzcami drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w Formularzu.

 12. Organizator może ogłosić wyniki konkursu również na stronie internetowej Serwisu oraz swoich profilach w mediach społecznościowych (https://www.facebook.com/swiatbaterii/), podając dane zwycięzców, takie jak: imię, nazwisko, miasto zamieszkania, Praca Konkursowa.

§ 4. Nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są:

  1. Za pierwsze miejsce jedna nagroda (dla jednego Zwycięzcy) w postaci Apple iPhone XR 64 GB (czarny) o wartości 3729 zł brutto oraz nagroda pieniężna w wysokości 373 zł.

  2. Za drugie miejsce dwie równoległe nagrody (dla dwóch Zwycięzców) w postaci oczyszczacza powietrza Xiaomi Air Purifier 2s o wartości 757,95 zł brutto/sztuka.

  3. Za trzecie miejsce trzy równoległe nagrody (dla trzech Zwycięzców) w postaci odtwarzacza multimedialnego Xiaomi Mi Box 4K o wartości 289,95 zł brutto/sztuka.

  4. Za czwarte miejsce cztery równoległe nagrody (dla czterech Zwycięzców) w postaci zestawu Ładowarka sieciowa Green Cell 3xUSB 30W z szybkim ładowaniem Quick Charge 3.0 o wartości 49,95 zł brutto/sztuka oraz zestaw kabli Lightning, Micro USB i USB-C o wartości 57.85 brutto/zestaw

  5. Za piąte miejsce pięć równoległych nagród (dla pięciu Zwycięzców) w postaci zestawu gadżetów marki Green Cell (kubek, plecak - worek, podkładka pod myszkę, długopis, naklejka) o wartości 50 zł brutto/zestaw.

 2. Łączna pula nagród w konkursie ma wartość 7168,95 zł brutto.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania większej ilości nagród oraz do przyznania nagród specjalnych.

 4. W celu otrzymania Nagrody, każdy zwycięzca musi odpowiedzieć na e-mail z powiadomieniem o zwycięstwie oraz potwierdzić swoje pełne imię i nazwisko oraz adres zamieszkania. Nagroda zostanie dostarczona zwycięzcy pod wskazany adres bezpłatnie w ciągu 30 dni od otrzymania przez Organizatora odpowiedzi na wiadomość e-mail z powiadomieniem zawierającym wymagane informacje.

 5. Organizator podejmie wszelkie rozsądne starania, aby skontaktować się z każdym zwycięzcą. W przypadku, gdy zwycięzca nie potwierdzi Organizatorowi przyjęcia nagrody w ciągu czternastu (14) dni od powiadomienia przez Organizatora lub nie jest w stanie, z jakiegokolwiek powodu, przyjąć Nagrody, wówczas Nagroda przepada względem danego Uczestnika.

 6. Nagroda nie podlega wymianie, nie można jej przekazać lub zastąpić gotówką.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zastąpienia Nagród (lub ich części) nagrodą o równoważnej lub wyższej wartości pieniężnej, jeśli jest to konieczne z przyczyn niezależnych od Organizatora.

 8. Zgodnie z obowiązującym przepisami prawa, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody wymienionej w ust. 1 pkt a niniejszego paragrafu (Nagroda Główna), Organizator pobierze od niej zryczałtowany podatek dochodowy od nagród w wysokości 10% wartości nagrody zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

 9. Nagrody wymienione w ust. 1 pkt b-e niniejszego paragrafu zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Nagrody te – z uwagi na wartość – korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych udostępnionych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, „RODO”) (Dz. Urz. UE L119/1) w celu udziału Uczestników w Konkursie w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

 3. Ogólne zasady, według których Organizator przetwarza dane osobowe znajdują się w Polityce prywatności Organizatora pod adresem: https://swiatbaterii.pl/content/2-polityka-prywatnosci

 4. Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez okres niezbędny na przeprowadzenie i zakończenie Konkursu.

 5. W niektórych sytuacjach Organizator ma prawo przekazywać dane osobowe Uczestnika innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do zrealizowania Konkursu. Organizator będzie w takim przypadku przekazywać dane osobowe dwóm grupom odbiorców: osobom upoważnionym przez Organizatora, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków, podmiotom przetwarzającym, którym Organizator powierzy przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych.

 6. Uczestnikowi przysługuje prawo żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

 7. Podanie przez Uczestnika danych osobowych, jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

 8. Na działania Organizatora jako administratora danych przysługuje Uczestnikowi skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

§ 6. Prawa autorskie

 1. Wraz z przystąpieniem do Konkursu Uczestnicy udzielają Organizatorowi nieodpłatnej licencji do korzystania ze Pracy Konkursowej, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do pamięci komputera i sieci teleinformatycznych lub multimedialnych wyłącznie dla celu przeprowadzenia Konkursu.

 2. Wraz z wyłonieniem Uczestnika jako zwycięzcy/laureata Nagrody w Konkursie na zasadach określonych Regulaminem, Uczestnik ten przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do rozporządzania i korzystania z Pracy Konkursowej w całości i we fragmentach oraz samoistnie, w ramach adaptacji, utworów uwzględniających jej fragmenty wraz z prawem zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszelkich znanych w chwili przeniesienia praw polach eksploatacji audiowizualnej, w szczególności w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dowolną techniką, wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy, publicznego wykonywania, wystawienia, wyświetlenia, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykonania w jego/jej imieniu jego/jej autorskich praw osobistych w zakresie decydowania o formie udostępnienia Pracy Konkursowej publiczności, decydowania o jego integralności, oznaczania imieniem i nazwiskiem autora oraz do nadzoru autorskiego, z poszanowaniem tychże praw. Uczestnik oświadcza, iż nie będzie występował/a z żadnymi roszczeniami wobec Organizatora, jeśli Praca Konkursowa lub utwór audiowizualny na jego podstawie nie zostaną rozpowszechnione.

 4. Uczestnicy oświadczają i gwarantują, iż przysługują im wszelkie prawa autorskie i pokrewne do Pracy Konkursowej oraz jego eksploatację w zakresie, o którym mowa powyżej, nieograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz że Praca Konkursowa, jej zgłoszenie do Konkursu i jej eksploatacja we wskazanym wyżej zakresie nie naruszają i nie naruszą praw osób trzecich. Z powyższego tytułu uczestnik ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność.

 5. O ile w wypadku naruszenia przez uczestnika oświadczeń lub gwarancji, o których mowa powyżej, jakakolwiek osoba trzecia zgłosi roszczenia lub zarzuty do Organizatora lub następców w ich prawach dotyczące wykorzystywania Pracy Konkursowej zgodnie z Regulaminem, Uczestnik podejmie niezbędne kroki dla ochrony Organizatora oraz następców w ich prawach przed takimi roszczeniami lub zarzutami, zwolni Organizatora lub następców w jego prawach z odpowiedzialności oraz pokryje wszelkie koszty powstałe z tego tytułu (w tym koszty zastępstwa prawnego) oraz szkody i odszkodowania wynikające z takich roszczeń lub zarzutów.

 6. Uczestnicy Konkursu przyjmują do wiadomości i potwierdzają, iż Nagroda, o której mowa w § 4 ust. 1 Regulaminu, stanowią całkowite i odpowiednie wynagrodzenie z tytułu udzielania zgód i przeniesienia praw, o których mowa w Regulaminie. Uczestnikom nie przysługuje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie z powyższych tytułów.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępnienia i rozpowszechniania imion, nazwisk oraz miejsc zamieszkania (wyłącznie miejscowości) uczestników, których Prace Konkursowe zostały wyłonione w Konkursie.

§ 7. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie nie później niż w terminie 1 miesiąca od upływu terminu wyłonienia zwycięzców.

 2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację.

 3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie czternastu (14) dni od daty ich otrzymania przez Organizatora.

 5. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozstrzygnięcia reklamacji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 6. Uczestnik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu jego reklamacji listem poleconym w terminie dziesięciu (10) dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia.

 7. Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom Konkursu.

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie Konkursu mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu oraz ogólne przepisy prawa obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Materiały reklamowe Konkursu mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin Konkursu posiada rozstrzygającą moc.

 3. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 4. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi).

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 listopada 2018 r.