Strefa Świętego Mikołaja
Menu
user
user

gdzie znaleźć oznaczenia modelu?

Logo White Safe White

Regulamin Sklepu Internetowego swiatbaterii.pl obowiązujący od dnia 25 maja 2018r.

(zwany dalej "Regulaminem")

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1Niniejszy Regulamin reguluje prawa i obowiązki związane z korzystaniem przezużytkowników z serwisu internetowego swiatbaterii.pl dostępnego pod domeną swiatbaterii.pl - oraz zasady obowiązujące w przypadku dokonywania za pośrednictwem serwisuzakupu towarów.

1.2 Sklep Swiatbaterii.pl, działa pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony jest przez CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 000011314 Kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony. Adres do korespondencji: Światbaterii.pl, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków.

Z firmą Klienci mogą się kontaktować pod następującym adresem mailowym info@swiatbaterii.pl oraz numerem telefonu: +48 12 444 1077. Opłata dla Użytkownika będącego konsumentem za połączenie telefoniczne pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta konsument.

2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1 CSG – Spółka CSG SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, ul. Kalwaryjska 33, 30-509 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714229, NIP: 6793163992, REGON: 36929326900000, BDO: 000011314 Kapitał zakładowy: 350.000,00 zł w całości wpłacony.

2.2. Sklep / Sklep swiatbaterii.pl / swiatbaterii.pl - prowadzony przez CSG internetowy serwis transakcyjny, dostępny pod domeną https://swiatbaterii.pl, za pośrednictwem którego prezentowane są Produkty przeznaczone na sprzedaż oraz można złożyć Zamówienie.

2.3. Sprzedawca  - CSG - Spółka CSG SPÓŁKA AKCYJNA.

2.4 Klient:

2.4.1 osoba fizyczna, w tym Konsument, która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także

2.4.2 osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego.

2.5 Konsument - Klient, o którym mowa w pkt. 2.2.1 dokonujący z przedsiębiorcą, w tym z Usługodawcą, czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

2.6 Użytkownik - osoba pełnoletnia, która poprzez dokonanie prawidłowej Rejestracji w swiatbaterii.pl zawarła z CSG Umowę, w wyniku której utworzone zostało przypisane do niej Konto.

2.7 Konto /Konto Klienta – zapis informatyczny części serwisu, w ramach której Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności wskazanych w Regulaminie. W Koncie gromadzone są Dane Osobowe oraz informacje o działaniach Klienta w ramach Sklepu Światbaterii.pl. Konto prowadzone jest bezpłatnie przez CSG. Dostęp do Konta pozwala na identyfikację w Sklepie oraz składanie ofert na zakup wybranego Produktu. Użytkownik odpowiada za zapewnienie, że wszystkie informacje wprowadzone przy tworzeniu Konta są poprawne, kompletne i aktualne.

2.8 Umowa  - umowa o świadczenie bezpłatnych usług drogą elektroniczną - zawarta dobrowolnie przez Użytkownika z CSG z chwilą potwierdzenia Rejestracji. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

2.9 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez CSG na rzecz Użytkownika Produktów za zapłatą ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki.

2.10 Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na założeniu Konta Klienta, dokonana samodzielnie przez Klienta i/lub na zlecenie Klienta, z wykorzystaniem narzędzi udostępnionych w Sklepie swiatbaterii.pl lub za pośrednictwem kontaktu z infolinią.

2.11 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu swiatbaterii.pl i/lub za pośrednictwem infolinii, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO SWIATBATERII.PL

3.1 Niezbędne, minimalne warunki techniczne, których spełnienie jest nieodzowne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Swiatbaterii.pl, w tym zawarcia Umowy lub Umowy Sprzedaży obejmują: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarkę internetową: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej. By zawrzeć Umowę lub Umowę Sprzedaży Użytkownik musi posiadać ważny/aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

3.2 Kupujący/Użytkownik ma możliwość korzystania ze Sklepu dokonując Rejestracji i tworząc w ten sposób Konto, w którym gromadzone są dane oraz informacje o Kliencie dotyczące jego działań w Sklepie. Świadczenie usług w ramach Konta jest nieodpłatne i bezterminowe. Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z CSG dotyczącą Konta, w każdym czasie poprzez wysłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy na adres email: info@swiatbaterii.pl. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w których CSG jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania przedmiotowego zamówienia.

3.3 Przeglądanie asortymentu sklep internetowego swiatbaterii.pl nie wymaga rejestracji. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie sklepu internetowego swiatbaterii.pl możliwe jest wyłącznie poprzez zarejestrowanie się

3.4 Poprzez zaznaczenie podczas procesu Rejestracji pola „Przeczytałem i akceptuję Regulamin" Użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i akceptuje niniejszy Regulamin oraz wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

3.5. Dane osobowe podane przez Użytkownika w procesie Rejestracji, zmienione następnie ewentualnie w trakcie korzystania ze Sklepu, muszą być prawdziwe, a inne dane umieszczone w ramach Konta muszą być zgodne z prawem, w szczególności nie mogą naruszać praw osób trzecich. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, a także osoba niepełnoletnia, jeśli działa za zgodą swoich rodziców lub opiekunów. Użytkownik Konta, nie jest uprawniony do umieszczania w sklepie swiatbaterii.pl danych osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej osoby.

3.6 CSG może z ważnych powodów zmienić zasady korzystania przez oznaczonego Użytkownika ze sklepu internetowego swiatbaterii.pl, w szczególności dokonać ograniczeń w dopuszczalnym sposobie dostawy, wyborze formy płatności – jak również składanie zamówień. Ważnymi powodami są w szczególności:

3.6.1 uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik celowo działa na szkodę CSG w ten sposób, że składa zamówienie/zamówienia z opcją za pobraniem, a następnie nie odbierasz tego zamówienia/tych zamówień,

3.6.2 uzasadnione przypuszczenie, że Użytkownik celowo działa na szkodę CSG w ten sposób, że korzysta z usług oferowanych przez CSG w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem,

3.6.3 powstają uzasadnione wątpliwości co do poprawności i prawdziwości danych podanych przez Użytkownika i pomimo kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail, wątpliwości te nie zostaną usunięte.

3.7 Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania sklepu swiatbaterii.pl (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu sklepu. Reklamację można złożyć na przykład w formie elektronicznej wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@swiatbaterii.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 12 444 1077 lub pisemnie na adres sklepu wskazany w pkt. 1.2. Regulaminu. W reklamacji zaleca się, by Użytkownik podał: swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia przyczyn reklamacji. Ustosunkowanie się do reklamacji przez CSG następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4. CENY PRODUKTÓW I DOSTĘPNE METODY PŁATNOŚCI

4.1 Ceny towarów prezentowanych na stronie internetowej swiatbaterii.pl wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od towarów i usług (VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztów dostarczenia produktów. Koszty dostarczenia zamówionych produktów są każdorazowo podawane na stronie internetowej swiatbaterii.pl w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

4.2 Na każdy sprzedany przez CSG produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie. Wskazanie przez Kupującego danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy jednoosobowej działalności gospodarczej jest rozumiane jako wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako przedsiębiorca.

4.3 Klient obowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony w Sklepie swiatbaterii.pl produkt, w tym za koszty dostawy, nie później niż w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Zamówienie nie opłacone w powyższym terminie skutkuje automatycznym anulowaniem zamówienia.

4.4. CSG zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie.

4.5 Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sklep swiatbaterii.pl ma do dyspozycji  następujące sposoby płatności za produkt:
4.5.1 gotówką przy odbiorze produktu w placówkach handlowych wskazanych w zakładce kontakt,
4.5.2 kartą kredytową, płatniczą przy odbiorze produktu placówkach handlowych wskazanych w zakładce kontakt,

4.5.3 gotówką, przy odbiorze produktu u kuriera/doręczyciela (za pobraniem);
4.5.4 kartą kredytową, płatniczą lub przelewem elektronicznym poprzez serwis dotpay.pl lub serwis paypal (w bezpiecznym połączeniu ssl 128 bitów);

4.5.5 przelewem na konto bankowe Sklepu: BNP BGŻ PARIBAS 27 1600 1420 1848 8259 6000 0001.

4.5.6 ratami za pośrednictwem Credit Agricole Bank Polska S.A

5. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

5.1 Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu swiatbaterii.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.). Klient składając Zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych w sklepie swiatbaterii.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.

5.2 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje od swiatbaterii.pl automatycznie wygenerowany e-mail potwierdzający zarejestrowanie Zamówienia w systemie. E-mail ten nie jest równoznaczny z oświadczeniem o przyjęciu oferty i zawarciem Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta po potwierdzeniu przez swiatbaterii.pl dostępności produktu i akceptacji oferty Klienta, co zostanie potwierdzone osobnym e-mailem przesłanym do Kupującego po skompletowaniu zamówienia.

5.3 Po zawarciu Umowy Sprzedaży Sklep swiatbaterii.pl potwierdzi Klientowi jej warunki przesyłając je w wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

5.4 Umowa zawarta pomiędzy Klientem a CSG dotycząca zakupu danego produktu w sklepie swiatbaterii.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z zakupem produktów w sklepie swiatbaterii.pl jest adres dostawy wskazany przez Klienta.

6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ, CZAS, SPOSÓB I KOSZTY DOSTAWY

6.1 Wysyłka Produktów odbywa się wyłącznie pod adresy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

6.2 Koszty transportu i dostawy Produktów obciążają Klienta, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Informacje o wysokości kosztów dostawy podane są w koszyku zawierającym wybrane produkty.

6.3 CSG dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w zakładce Czas dostawy.

6.4 Czas dostawy produktów wynosi nie więcej niż 40 dni od dnia zawarcia umowy. Termin otrzymania przesyłki to każdorazowo czas skompletowania zamówienia powiększony o czas dostawy.

6.5 CSG nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostawie Produktów, spowodowane błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu dostawy lub adresu e-mail. CSG zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Ponadto CSG może dochodzić odszkodowania w wysokości poniesionych kosztów dostawy, spowodowanych błędnym lub niedokładnym podaniem przez Klienta adresu.

7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

7.1 W terminie 30 dni od otrzymania zamówionego produktu, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem, że nie podlegają zwrotowi świadczenia i produkty, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu, stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu.
7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

7.3 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

7.4 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować CSG o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny podany w pkt. 1.2. niniejszego Regulaminu lub pocztą elektroniczną na adres info@swiatbaterii.pl; Sklep zachęca do skorzystania w tym celu z Formularza odstąpienia od umowy. Wypełnienie formularza nie jest obowiązkowe, ale znacznie ułatwi procedowanie zwrotu. Oświadczenie Konsument może również złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta).
7.5 Sklep uprzejmie prosi Klienta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru paragonu albo faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia procedury zwrotu, o ile taki dokument został dostarczony w formie tradycyjnej (papierowej).

7.6 Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego swiatbaterii.pl nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

7.6.1 o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

7.6.2 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sklep nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

7.6.3 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

7.6.4 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

7.6.5 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.6.6 w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
7.6.7 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7.7 W celu usprawnienia procesu odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zachęca Klienta do poprawnego wypełnienia formularza zwrotu i przesłania go na adres e-mail: info@swiatbaterii.pl. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jednak nie jest to obowiązkowe.
7.8 Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi produktów w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
7.9 Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni od poinformowania Sklepu o odstąpieniu przez Klienta od Umowy Sprzedaży.
7.10 Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu produktów (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

7.11 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep dla danego produktu), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu Internetowego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.12 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. PROCEDURY REKLAMACYJNE

8.1 Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowane produkty były jak najwyższej jakości. Sklep wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji.
8.2 W przypadku wystąpienia usterek Sklep wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

8.3 Sklep prowadzi wsparcie techniczne pod numerem telefonu +48 12 444 1077 oraz za pośrednictwem drogi elektronicznej (adres e-mail: info@swiatbaterii.pl).

8.4 Sklep odpowiada za wady Produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
8.5 Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą Formularza Zgłoszenie reklamacyjne, lub w formie pisemnej na adres Sklepu Internetowego podany w rozdziale I Regulaminu. Sklep zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe.
8.6 Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.
8.7 Dla wykonania uprawnień z tytułu rękojmi Klient powinien dostarczyć do Sklepu:
8.7.1 wadliwy produkt wraz z elementami kompletu i kartą gwarancyjną, jeśli takie były wydane; Sklep sugeruje przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczny transport rzeczy,

8.7.2 w miarę możliwości wypełnione oświadczenie reklamacyjne umożliwiające identyfikację nadawcy produktu; Sklep zachęca do skorzystania z formularza, ale nie jest to obowiązkowe,

8.7.3 w miarę możliwości dowód zakupu (np. paragon lub fakturę), jeśli został przekazany w formie papierowej.

8.8 Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
8.9 Sklep rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

9.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów nie będących Konsumentami.

9.2 CSG zachowuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do CSG.

9.3 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami CSG może nałożyć ograniczenia w dostępnych sposobach płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4 Z chwilą wydania przez CSG Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. CSG w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność CSG z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego Konsumentem zostaje wyłączona.

9.6 W wypadku Klientów nie będących Konsumentami CSG może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia w dowolnej formie.

9.7. Ani CSG ani jej pracownicy, upoważnieni przedstawiciele i pełnomocnicy nie ponoszą odpowiedzialności wobec Klienta, jego podwykonawców, pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników za jakiekolwiek szkody, w tym utratę zysków, chyba że szkoda została spowodowana przez nich umyślnie.

9.8 W każdym przypadku ustalenia odpowiedzialności CSG, jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli i/lub pełnomocników, odpowiedzialność ta w stosunku do Klienta nie będącego Konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu ostatniej Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.

9.9 Wszelkie spory powstałe pomiędzy CSG, a Klientem niebędącym Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę CSG.

9.10 W odniesieniu do Klientów nie będących Konsumentami CSG może dokonać zmiany Regulaminu w każdym czasie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zapoznaj się z Polityką prywatności dotyczącą przetwarzania danych osobowych, która jest częścią niniejszego Regulaminu: https://swiatbaterii.pl/content/2-polityka-prywatnosci

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

11.2 Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania CSG do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów.

11.3 Sklep informuje, że Klient może zdecydować się skorzystać z pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej lub jednej z organizacji społecznych, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów np. Federacji Konsumentów. Dalsze informacje o pozasądowych sposobach rozwiązywania sporów, rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych rzeczników konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, właściwych organizacji społecznych oraz pod adresami dostępnymi na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

11.4 Platforma internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy Klientami a przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1

W ciągu 30 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, zwrócimy wszystkie otrzymane od Ciebie płatności. Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji. Oświadczenie to Konsument może złożyć na ustawowym formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Możesz, ale nie musisz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który sklep udostępnia poniżej.

W celu usprawnienia procesu odstąpienia od umowy zachęcamy do poprawnego wypełnienia formularza zwrotu i przesłania go na adres e-mail: info@swiatbaterii.pl. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Przesyłkę nadaj na adres:

Pannattoni park 3 - Świat Baterii

ul. ppor. Mieczysława Majdzika 15 dok 36

32-050 Skawina


UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:
1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;
2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi nie mamy kontroli;
8. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną Twoją zgodą, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

LINK


Do przeglądania plików w formacie PDF (Portable Document Format), które przesyłamy w załączeniu, potrzebny jest program Adobe Reader.
Najnowszą, darmową wersję Adobe Reader, można pobrać ze strony internetowej:
http://get.adobe.com/reader/otherversions/

Regulamin sklepu obowiązujący do dnia 24 maja 2018 znajduję się TUTAJ

Informacje środowiskowe Ważne informacje dotyczące: 

1. Trybu zwrotu zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowoołowiowych

2. Opłaty depozytowej pobieranej przy zakupie akumulatorów samochodowych

3. Przyjmowaniu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

znajdują się w poniższym dokumencie: LINK