Wakacyjne Promocje

gdzie znaleźć oznaczenia modelu?

Logo White Safe White

Regulamin promocji „W parze raźniej”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „W parze raźniej” (dalej jako: „Promocja”) jest Sklep internetowy Światbaterii.pl, działający pod adresem www.swiatbaterii.pl i prowadzony przez Pawła Ochyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Paweł Ochyński CSG SA” z siedzibą w Krakowie (30-509) przy ulicy Kalwaryjskiej 33, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonego przez Ministra Gospodarki o numerze NIP 6793163992, o numerze REGON 36929326900000

 2. Niniejszy Regulamin promocji „W parze raźniej” (dalej jako: „Regulamin promocji”) określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Sklepu swiatbaterii.pl (dalej jako: „Regulamin Sklepu”), w okresie objętym promocją „W parze raźniej”.

 3. W przypadku braku przeciwnych zastrzeżeń, słowa użyte w treści niniejszego Regulaminy promocji pisane wielką literą mają znaczenie tożsame z nadanym im w Regulaminie Sklepu.

 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu Sklepu, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje od 11 października 2018 r. godziny 00:01 do czasu odwołania przez organizatora i obejmuje wszystkie dostępne produkty. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

 2. W Promocji może wziąć udział każdy, kto dokona wyboru więcej niż jednego produktu. Maksymalna wartość obniżki to 10 zł na zamówienie.

 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami i obniżkami. W przypadku równoległego prowadzenia kilku promocji Klient decyduje, z której promocji chce skorzystać.

 4. Promocja nie dotyczy Klientów zarejestrowanych jako odbiorcy hurtowi, korzystających z cen hurtowych w Sklepie Internetowym oraz klientów którzy skorzystali wcześniej z promocji. 

 5. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres info@swiatbaterii.pl.

 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

 3. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 października 2018 r.