Wybierz urządzenie
Wybierz urządzenie
i dobierz pasujące produkty
×
Wybrane urządzenie
Wybrane urządzenie:

REGULAMIN PRZEDŁUŻONEJ GWARANCJI
obowiązujący od dnia 9.03.2021

§ 1. Postanowienia ogólne


1. Niniejszy regulamin („Regulamin") określa zasady przedłużonej gwarancji („Przedłużona Gwarancja") oferowanej przez producenta, tj. spółkę CSG S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Kalwaryjskiej 33, 30-509 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000714229, o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 zł, NIP: 6793163992, REGON: 369293269, BDO: 000011314 („Gwarant” lub „Producent”).
2. Przedłużoną Gwarancją mogą być objęte wyłącznie Produkty zakupione w sklepie internetowym www.swiatbaterii.pl.


§ 2. Warunki Przedłużonej Gwarancji

1. Przedłużona Gwarancja polega na udzieleniu przez Gwaranta dodatkowej odpłatnej gwarancji na produkty marki Green Cell wymienione w Załączniku nr 1 do Regulaminu („Produkty”), których producentem jest Gwarant.
2. Przedłużona Gwarancja udzielana jest na okres 12 (dwunastu) miesięcy, który rozpoczyna swój bieg z upływem okresu podstawowej gwarancji Producenta. Szczegóły podstawowej gwarancji Producenta, w tym okres jej trwania, znajdują się w karcie gwarancyjnej i/lub ogólnych zasadach gwarancji obowiązujących dla danego Produktu.
3. Z zastrzeżeniem różnic wynikających z niniejszego Regulaminu, Przedłużona Gwarancja udzielana jest na takich samych warunkach jak podstawowa gwarancja Producenta, której warunki znajdują się w karcie gwarancyjnej i/lub ogólnych zasadach gwarancji obowiązujących dla danego Produktu.
4. W przypadku zmniejszenia się pojemności baterii, podstawę do skorzystania z Przedłużonej Gwarancji może stanowić zmniejszenie się pojemności baterii poniżej 60% wartości nominalnej (tj. poniżej naturalnego zużycia).
5. Realizując prawa z Przedłużonej Gwarancji, poza informacjami wymaganymi zgodnie z kartą gwarancyjną i/lub ogólnymi zasadami gwarancji obowiązującymi dla danego Produktu, Nabywca powinien w miarę możliwości dostarczyć Gwarantowi kopię dowodu zakupu Przedłużonej Gwarancji.


§ 3. Procedura zakupu Przedłużonej Gwarancji

1. Możliwość zakupienia Przedłużonej Gwarancji na dany Produkt jest dostępna wyłącznie w trakcie składania zamówienia na ten Produkt w sklepie internetowym www.swiatbaterii.pl.
2. Zasady korzystania i dokonywania zakupów w sklepie internetowym www.swiatbaterii.pl znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego Świat Baterii („Regulamin Sklepu”), którego treść jest dostępna na stronie www.swiatbaterii.pl w zakładce „Regulaminy”. Wszystkie postanowienia Regulaminu Sklepu dotyczące zakupu Produktu (w szczególności zasady płatności, procedura zawarcia umowy, zasady odstąpienia od umowy) znajdują odpowiednie zastosowanie do zakupu Przedłużonej Gwarancji.
3. Podczas zakupu Przedłużonej Gwarancji Nabywca potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu zakupienia Przedłużonej Gwarancji.


§ 4. Cena Przedłużonej Gwarancji

1. Cena Przedłużonej Gwarancji jest uzależniona od aktualnej ceny danego Produktu i wynosi:

Cena produktu:Cena usługi:
do 100zł15 zł
od 101zł do 200zł30 zł
od 201zł do 400zł40 zł
od 401zł do 700zł60 zł
od 701zł do 1000zł100 zł
od 1001zł do 1300zł150 zł
od 1301zł do 1600zł180 zł
od 1601zł do 3000zł200 zł

2. Obowiązująca cena zakupu Przedłużonej Gwarancji dla danego Produktu jest prezentowana wraz z listą zamawianych Produktów w trakcie składania zamówienia na te Produkty w sklepie internetowym www.swiatbaterii.pl.


§ 5. Postanowienia końcowe

1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie www.swiatbaterii.pl w zakładce „Gwarancje i zwroty”.
2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy polskiego prawa.
3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 9.03.2021 r. i dotyczy zakupienia Przedłużonej Gwarancji w tym dniu i po tym dniu.