Wiosenne Promocje

gdzie znaleźć oznaczenia modelu?

Logo White Safe White

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem promocji „Darmowa Dostawa na pożegnanie wakacji”(dalej jako: „Promocja”) jest Sklep internetowy swiatbaterii.pl, działający pod adresem swiatbaterii.pl i prowadzony przez Pawła Ochyńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Paweł Ochyński CSG” z siedzibą w Krakowie (30-404) przy ulicy Cegielnianej 6b/5, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonego przez Ministra Gospodarki o numerze NIP 509-000-43-68, o numerze REGON 141237550. Adres do korespondencji: swiatbaterii.pl al. Juliusza Słowackiego 40 lok. 1, 30-018 Kraków.

 2. Niniejszy Regulamin promocji „Darmowa dostawa” (dalej jako: „Regulamin promocji”) określa prawa i obowiązki stron umowy sprzedaży Produktów zawieranej za pośrednictwem środków komunikowania się na odległość, o której mowa w Regulaminie sprzedaży Sklepu swiatbaterii.pl (dalej jako: „Regulamin Sklepu”), w okresie objętym promocją „Darmowa Dostawa”.

 3. W przypadku braku przeciwnych zastrzeżeń, słowa użyte w treści niniejszego Regulaminy promocji pisane wielką literą mają znaczenie tożsame z nadanym im w Regulaminie Sklepu.

 4. Uczestnikiem Promocji może być wyłącznie Klient w rozumieniu Regulaminu Sklepu, tj. podmiot kupujący od Organizatora Produkt spośród Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

 5. Uczestnikiem Promocji nie może być pracownik Organizatora, podmiot działający na zlecenie Organizatora w związku z przeprowadzeniem Promocji oraz członkowie rodzin tych osób. Za członków rodziny w rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo oraz małżonka, a także wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo małżonka pracownika oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

§ 2. Warunki Promocji

 1. Promocja jest ograniczona czasowo i obowiązuje od 21 sierpnia 2015 r. godziny 12:01 do 31 sierpnia 2015 r. do godziny 23:59 i obejmuje wszystkie dostępne Produkty. O uczestnictwie w Promocji decyduje data złożenia zamówienia.

 2. Klientowi składającemu zamówienie w czasie trwania Promocji Produkty zostaną dostarczone nieodpłatnie na adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazany przez Klienta. Dostawa w ramach Promocji odbędzie się za pośrednictwem operatora pocztowego Poczta Polska. Koszt przesyłki do Klienta ponosi Organizator.

 3. Klient może skorzystać z promocji wybierając w procesie składania zamówienia dostawę „Poczta Polska - Paczka 48”, jako sposób dostarczenia produktów oraz wpisując kod rabatowy "PACZKA48".

 4. Promocja obejmuje zamówienia o wartości minimum 60,01 zł.

 5. Promocja nie dotyczy zamówień, dla których Klient wybiera płatność gotówkową, tj. za pobraniem.

 6. Promocja nie obejmuje dodatkowych opłat wynikających z wybranej formy płatności. Informacja o dodatkowych opłatach widoczna będzie podczas składania zamówienia przez Klienta.

 7. Promocja nie dotyczy Klientów zarejestrowanych jako odbiorcy hurtowi, korzystających z cen hurtowych w Sklepie Internetowym.

 8. Promocja nie obowiązuje w przypadku wyboru przez Klienta terminu dostawy przypadającego na sobotę.

 9. W okresie trwania Promocji Klient uprawniony jest do złożenia dowolnej liczby zamówień.

 10. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy Sprzedaży, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu lub Produktów do Organizatora.

 

§ 3. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Promocji Klient może zgłaszać do Organizatora w formie elektronicznej na adres info@swiatbaterii.pl

 2. W treści reklamacji należy wskazać imię, nazwisko, firmę (w przypadku przedsiębiorców), numer NIP (w przypadku przedsiębiorców), adres korespondencyjny Uczestnika oraz opis przyczyny składania reklamacji.

 

§ 4. Postanowienia końcowe

 1. Udział w Promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 2. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Sklepu.

 3. Materiały reklamowe Promocji mają charakter informacyjno-promocyjny. Regulamin promocji posiada wiążącą moc.

 4. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe miejscowo polskie sądy powszechne.

 5. Organizator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), przy czym zmiany te nie będą wiążące dla Klientów którzy złożyli zamówienie spełniające warunki Promocji przed dokonaniem zmiany postanowień Regulaminu.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 sierpnia 2015 r.